Carlon Nederland B.V. is leverancier van Chemische en Technische Producten.

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden

Klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden

I ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Carlon Nederland B.V., hierna te noemen Carlon, gedane offertes en op alle door Carlon gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede op betalingen aan Carlon. Afwijkende bedingen binden Carlon slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 2. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Carlon niet aanvaard, tenzij zulks –voor elk geval afzonderlijks- schriftelijk is overeengekomen.

II OFFERTES

 1. Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Carlon het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Carlon’s medewerkers binden Carlon slechts indien zij door Carlon zijn bevestigd.
 3. Door Carlon aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte monsters of specimina hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

III PRIJZEN

 1. De door ons te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de aflevering geldende prijslijst, die op aavraag bij ons verkrijgbaar is. Carlon behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen. Betekent het hiervoor bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van de reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Verzekerings- en vrachtkosten, de kosten van aangetekende, rembours-, en expresszendingen alsmede de kosten van duurdere verpakkingen, kratten, containers, manden, zakken, pallets e.d. worden door Carlon doorberekend. Aan de wederpartij in rekening gebrachte verpakkingskosten worden hem voor 100% gecrediteerd na franco terugzending in goede staat.
 3. Voor leveringen van geringe waarde wordt door Carlon vrachtkosten alsmede een kostentoeslag volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarief doorberekend.
 4. Voor kleine orders dan wel orders betreffende hoeveelheden kleiner dan de standaardverpakking worden aftelloon, administratiekosten en verzendkosten, deze laatste voor zover niet vallend onder de lid 3 bepaalde kosten, doorberekend.
 5. Voor door Carlon verrichte diensten zijn de overeengekomen honoraria bindend. Eventuele verschotten en andere uitgaven worden integraal aan de wederpartij doorberekend.

IV TIJDSTIP VAN LEVERING

 1. Carlon zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die, bepaald is in de overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Carlon derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 2. Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Carlon ter harer keuze hetzij leveren op een door Carlon te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van Carlon op schadevergoeding.

V OVERMACHT

 1. Indien Carlon door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Carlon na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Carlon bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
 2. Indien Carlon door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijven verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van Carlon komen, is ieder van partijen de bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.
 3. Tot de omstandigheden als hierboven bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Carlon door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.

VI AFLEVERING EN RISICO-OVERGANG

 1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna bepaalde. Indien het door de wederpartij aangegeven adres buiten Nederland gelegen is, zijn de zaken aan de wederpartij afgeleverd, zodra ze de Nederlandsche grens gepasseerd zijn.
 2. Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Carlon de wijze van vervoer.
 3. De verzekering bedoeld in art. III lid 2 van deze algemene voorwaarden, dekt het risico van verlies of beschadiging der zaken tijdens het vervoer binnen Nederland.
 4. De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de werderpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar Carlon moet worden verzonden, en zich terstond met Carlon in verbinding te stellen.
 5. Carlon is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen, Carlon is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.

VII EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Carlon wegens wanprestatie van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Carlon zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding als bedoeld in art. I lid 1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Carlon zich de eigendom van zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Carlon zaken heeft geleverd of zal leveren, danwel voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Carlon naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Carlon heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Carlon heeft voldaan.
 2. Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van art. I lid 1 van deze algemene voorwaarden. Elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Carlon, in de eerste plaats toegerekend op de verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt.
 3. Indien er gerede twijfel bij Carlon bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij is Carlon bevoegd levering en verzending ingevolge art.VI van de algemene voorwaarden uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Carlon door deze (af) levering geleden schade.
 4. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de koper niet bevoegd de zaken door te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

VIII BETALING

 1. De wederpartij is verplicht de koopprijs contant van aflevering aan Carlon te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.
 3. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Carlon niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 4. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Carlon geleden en te lijden schade.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
 6. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van Euro 55,-.

IX ONTBINDING

 1. Onverminderd het bepaalde in art. VIII wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van failliessement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Carlon geleden schade.
 3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Carlon gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Carlon gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en het door Carlon geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen danwel voor verdere levering en montage vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Carlon geleden schade.

X RECLAMES

 1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Carlon gedane of niet gedane leveringen of op Carlon’s facturen, moeten schriftelijk bij Carlon worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Carlon in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klacht na te trekken.
 2. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carlon. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in –tenzij deze beschadigd zijn- ongeschonden staat in de originele verpakking aan Carlon worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.
 3. Zolang, zaken niet teruggezonden en door Carlon akkoord bevonden zijn, of de klacht door Carlon is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.

XI RETOURZENDINGEN

 1. Indien door Carlon, om welke reden dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der in ontvangstneming door Carlon hebben, verminderd met de uit de terugneming door Carlon voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Carlon geleden schade.

XII AANSPRAKELIJKHEID

 1. Daargelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld is Carlon niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover Carlon’s aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.
 2. In alle gevallen waarin Carlon een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen Carlon’s eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.

XIII AUTEURSRECHT

 1. Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit Carlon’s publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na Carlon’s schriftelijke toestemming

XIV GESCHILLEN

 1. Op alle met Carlon gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van Toepassing.
 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem –onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de koper binnen 1 maand nadat Carlon zich schriftelijk op beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde rechter.

XV DEPOT

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Arnhem en treden in werking met ingang van 24 januari 2020. Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere

Naar boven